BlacKkKlansman | Groninger Forum

Kunstcurator Maayke Meijering Danny zegt:

“Als Spike Lee een film maakt dan weet je dat het humoristisch, provocerend en bijtend is. Dat is ook met BlacKkKlansman het geval. Na afloop verlaat je de bioscoop met een verontrust gevoel en in mijn geval geërgerd en kwaad.”


English

Als Spike Lee een film maakt dan weet je dat het humoristisch, provocerend en bijtend is. Denk aan She’ Gotta Have It en Do the Right Thing. Dat is ook met BlacKkKlansman het geval. Na afloop verlaat je de bioscoop met een verontrust gevoel en in mijn geval geërgerd en kwaad. Het is weliswaar een biografische film die zich afspeelt in de jaren ’70, toch is het onderwerp nog altijd relevant.

En dat onderwerp is het aanhoudende racisme in de wereld. BlacKkKlansman, gebaseerd op het gelijknamige boek uit 2016, vertelt het verhaal van Ron Stallworth (John David Washington) die als rookie bij de politie in Colorado undercover gaat bij de KKK. De donkere Ron kan hen enkel telefonisch te woord staan en daarom gaat de blanke, en tevens Joodse, Flip Zimmerman (Adam Driver) de ietwat naïeve en onnozele maar niet minder agressieve KKK-leden tegemoet. Wat zijn hun beweegredenen? En wat zijn de plannen van deze extremistische groepering? Om lid te worden halen Ron en undercover-Ron alles uit de kast, waaronder een aantal hilarische telefoongesprekken met Grand Wizard David Duke (Topher Grace). De film is doorspekt met scenes zowel over de naweeën van de Black Panther beweging binnen de donkere samenleving als de contrabeweging, de witte supremacisten: de KKK. En dat is waar wij duidelijke parallellen zien met de huidige wereld. De opkomst van alt-right in zowel de VS als in Europa met de collisie tussen beide groepen in Charlottesville, augustus 2017 als duidelijk voorbeeld.

Deze film is een vette knipoog naar blaxploitation-films zoals Shaft en Superfly, zowel visueel als in het (vooral in het begin komische) script. Bijvoorbeeld een stotterende Alex Baldwin als haatspreker, net als Isiah Whitlock Jr. die zijn befaamde sheeeeeeit mag aanhalen. Naar het einde toe neemt de film een serieuzere toon aan, zeker nadat de KKK de undercoveroperatie ontmaskert. Deze directe toon is passend bij het verhaal en toont aan dat racisme van alle tijden is. De oude Jerome Turner (gespeeld door een even zo oude Harry Belafonte) vertelt over de impact van Birth of a Nation (1915), de film die zelfs in het Witte Huis gedraaid werd en zorgde voor een wederkomst van de KKK. Tegelijkertijd zien we Ron en Flip worstelen met hun identiteit in de 70’s terwijl ook dan de KKK weer in kracht toeneemt. Uiteindelijk zien we de echte, tamelijk schokkende beelden van de demonstratie en de aanslag in Charlottesville inclusief de ongehoorde reactie van de huidige president van de VS.

Misschien ligt BlacKkKlansman er soms wat dik bovenop. Het is niet de subtiele aanpak van Jordan Peele’s Get Out, overigens medeproducent van deze film. Het is meer een klap in het gezicht. En misschien moeten we weer eens goed wakker geschud worden zodat de geschiedenis zich niet weer herhaalt.

BlacKkKlansman
 vanaf donderdag 30 augustus
 10 (regulier) • 8 (jongeren en studenten) • gratis (Cinevillepas)
 Groninger Forum


Kunstcurator Maayke Meijering Danny says:

“When Spike Lee makes a movie, you know it will be humorous, provocative, and stinging. The same goes for BlacKkKlansman. Afterwards you leave with distressed feelings, in my case irritated and angry.”


When Spike Lee makes a movie, you know it will be humorous, provocative, and stinging. Think of She’ Gotta Have It and Do the Right Thing.. The same goes for BlacKkKlansman. Afterwards you leave with distressed feelings, in my case irritated and angry. It may be a biopic taking place in the 70s, the subject still remains relevant today.

The subject in question is the ongoing racism in the world. BlacKkKlansman, based on the book from 2016, tells the story of Ron Stallworth (John David Washington) who is a rookie at the Colorado police and goes undercover with the KKK. The dark Ron can only talk to them on the phone and therefore the white, Jewish, Flip Zimmerman (Adam Driver) approaches the somewhat naive, but no less aggressive KKK members. What are their motivations? And what are the plans of this extremist group? To become a member, Ron and undercover Ron go all out. The movie is filled with scenes about the aftermath of the Black Panther movement and the white supremacist KKK as a consequent contra movement. That is where we can see the parallels with today’s world. The rise of the alt right in both the US and Europe and the collisions between groups in Charlottesville in August of 2017 as a clear example.

The movie gives a big nod to blaxploitation movies like Shaft and Superfly, both visual as well as in the (especially in the beginning) funny script. Toward the end, the movie strikes a more serious note. This tone is fitting for the story and shows that racism is a problem of all times. The old Jerome Turner (played by the equally old Harry Belafonte) tells about the impact of Birth of a Nation (1915), the movie that was even played in the White House and caused a resurgence of the KKK. At the same time we see Ron and Flip struggle with their identities in the 70s, while the KKK regains power again as well. In the end we see the real, rather shocking footage of the demonstration and attack in Charlottesville, including the unheard reaction of the current president of the US.

Maybe BlacKkKlansman is a bit too obvious. It is not always as subtle as the approach of co producer Jordan Peele in his movie Get Out. It’s more of a slap in the face. And perhaps it’s time for a good wakeup call in order to prevent history from repeating itself.