Vier keer Martin Scorsese | Groninger Forum

Filmcurator Derek Boudewijn Filmcurator Derek zegt:

“Heb je Taxi DriverRaging Bull en/of Goodfellas nog niet gezien? Ga je schamen en koop direct een kaartje!”


 English

Sinds mei is er in het EYE Filmmuseum in Amsterdam een tentoonstelling te zien over het werk en het leven van Martin Scorsese. Hierbij hoort een uitgebreid filmprogramma dat door de regisseur zelf geselecteerd is. Nieuw gedigitaliseerde 4K-restauraties van vier van zijn eigen films zullen de komende weken ook in het Groninger Forum te zien zijn. Het programma in Groningen bestaat uit zijn nieuwste film Silence en drie echte filmklassiekers: Taxi Driver, Raging Bull en Goodfellas.

Martin Scorsese was een van de sleutelfiguren in de opkomst van de onafhankelijke Amerikaanse cinema in de jaren zeventig. Samen met andere grote namen, zoals Francis Ford Coppola, Steven Spielberg, George Lucas en Brian de Palma, vormde hij de ‘movie brats’: een groep cinefiele filmstudenten die hun carrière begonnen was in het b-filmcircuit. In een tijd waarin de grote filmstudio’s de ene blockbusterfilm na de andere zagen falen, wisten deze ‘movie brats’ met relatief goedkope films een jong, rebels publiek aan te spreken en de Amerikaanse filmindustrie weer nieuw leven in te blazen. Scorsese was een zoon van Italiaanse immigranten en groeide op in een streng katholiek gezin in the Bronx, New York. Criminaliteit (in het bijzonder de Italiaanse maffia), zijn geboortestad New York en (zijn worstelingen met) het katholieke geloof spelen vaak een belangrijke rol in zijn films.

Taxi Driver is een duistere film over eenzaamheid en sociaal isolement in de grote stad. Scorsese verschaft een kijkje in de wereld van een ontluikende psychopaat; de door de maatschappij tot waanzin en geweld gedreven New Yorkse taxichauffeur Travis Bickle. Robert De Niro werd wereldberoemd door zijn vertolking van dit personage en in het bijzonder door de You Talkin’ to Me?-scène. Taxi Driver won in 1976 de Gouden Palm op het Cannes filmfestival en zette Scorsese op de kaart als een van de meest veelbelovende jonge regisseurs.

Dinsdag 11 juli, 21:00
Zaterdag 15 juli, 16:00
Zondag 30 juli, 21:00

Na het afkicken van een zware cocaïneverslaving, die leidde tot een bijna fatale overdosis, maakte Scorsese zijn tweede meesterwerk samen met Robert De Niro. Raging Bull is een biografische film over het leven van de bokser Jake La Motta, een bruut die zijn agressie en frustratie niet alleen op zijn tegenstanders botviert maar ook thuis op zijn vrouw. De film is geschoten in prachtig zwart-wit en leverde De Niro, die dertig kilo moest aankomen voor deze rol, in 1980 een Oscar op voor beste acteur.

Dinsdag 18 juli, 21:00
Zaterdag 22 juli, 16:00
Dinsdag 1 augustus, 21:00

Goodfellas is een van dé klassieke maffiafilms, samen met films als The Godfather-trilogie, Once Upon a Time in America en The Untouchables. Goodfellas is misschien wat minder episch van opzet, maar Scorsese weet een nog rauwer en realistischer beeld van de New Yorkse onderwereld te schetsen dan ooit tevoren. De film zit vol memorabele scènes, van grappige conversaties tussen maffiosi tot onverwacht gewelddadige uitbarstingen. Joe Pesci als onvoorspelbare driftkop steelt wat mij betreft de show.

Zondag 16 juli, 21:00
Dinsdag 25 juli, 21:00
Zaterdag 29 juli, 16:00

Veertig jaar na Taxi Driver komt Scorsese met zijn nieuwste film, Silence, over twee Portugese Jezuïeten die het christelijke geloof komen verkondigen in het zeventiende-eeuwse, boeddhistische Japan. Het is een film over geloof en lijden, en over het onbegrip tussen twee totaal verschillende werelden. Silence is een trage, maar knap geschoten film met prachtige shots van de Japanse natuur. Gedurende een lange, moeizame tweeëneenhalf uur zie je de Japanse christenminderheid onderdrukt worden door haar eigen regering en volg je de twee priesters die lijdzaam en standvastig hun goddelijke missie proberen te voltooien.

Zondag 23 juli, 21:00
Zaterdag 5 augustus, 16:00
Zondag 6 augustus, 21:00

Scorsese is een van de weinige regisseurs die gedurende zijn hele loopbaan consistent kwaliteitsfilm weet af te leveren. Het is een schande dat hij pas in 2007 zijn eerste (en tot nu toe laatste) Oscar voor beste regie in ontvangst heeft mogen nemen. De kans is groot dat je de drie klassiekers al eens gezien hebt. Gelukkig zijn ze eindeloos herkijkbaar en komen de cinematografische hoogstandjes, waar deze films vol mee zitten, nog beter uit de verf op een groot scherm en in opnieuw gerestaureerde vorm. Heb je Taxi Driver, Raging Bull en/of Goodfellas nog niet gezien? Ga je schamen en koop direct een kaartje!

Vier keer Martin Scorsese
 dinsdag 11 juli tot en met zondag 6 augustus
 9,50 (regulier) • 7,50 (Studenten/Stadjerspas)
 Groninger Forum

Filmcurator Derek Boudewijn Film curator Derek says:

“Haven’t seen Taxi Driver, Raging Bull and/or Goodfellas before? Shame on you and buy your ticket immediately!”


Since May, EYE Film Museum in Amsterdam hosts an exhibition on the work and life of Martin Scorsese. This includes an extensive program of movies selected by the director himself. Newly digitalized 4K restorations of four of his movies can be seen in the coming weeks in Groningen as well. The program in Groningen consists of his newest movie Silence and three genuine classics: Taxi Driver, Raging Bull, and Goodfellas.

Martin Scorsese was one of the key figures in the rise of independent American cinema in the seventies. Together with other great names like Francis Ford Coppola, Steven Spielberg, George Lucas, and Brian de Palma, he formed ‘the movie brats’, a group of cinephile movie students who started their career in the b-movie circuit. In a time in which the big movie studios saw one after another of their blockbusters fail, these ‘movie brats’ found a way to appeal to a young rebellious audience with relatively cheap movies, thereby breathing new life into the movie industry. Scorsese was a son of Italian immigrants and grew up in a strict catholic family in the Bronx, New York. Crime (especially the Italian mafia), his birthplace New York, and (his struggles concerning) catholic faith often play an important role in his movies.

Taxi Driver is a dark movie about loneliness and social isolation in a big city. Scorsese offers a look into the world of an emerging psychopath, Travis Bickle, the New York taxi driver who is driven to madness and violence by society. Robert De Niro became world famous by his rendition of this character and the You Talkin’ to Me?-scene in particular. Taxi Driver won the Golden Palm at the 1976 Cannes Film Festival and put Scorsese on the map as one of the most promising young directors.

Tuesday July 11th, 21:00
Saturday July 15th, 16:00
Sunday July 30th, 21:00

After kicking a heavy cocaine addiction that almost led to a fatal overdose, Scorsese made his second masterpiece together with Robert De Niro. Raging Bull is a biopic about the life of boxer Jake La Motta, a brute who took out his aggression and frustration not just on his opponents in the ring, but at home on his wife as well. The movie is shot in beautiful black and white and brought De Niro, who had to gain thirty kilos for the part, an Oscar for best actor in 1980.

Tuesday July 18th, 21:00
Saturday July 22nd, 16:00
Tuesday August 1st, 21:00

Goodfellas is one of the classic mafia movies, together with films like The Godfather trilogy, Once Upon a Time in America, and The Untouchables. Goodfellas might be somewhat less epic in design, but Scorsese manages to sketch a more raw and realistic image of the New York underworld than ever before. The movie is full of memorable scenes, from funny dialogues to unexpected violent outbursts. Joe Pesci as an unpredictable hot head steals the show in my opinion.

Sunday July 16th, 21:00
Tuesday July 25th, 21:00
Saturday July 29th, 16:00

Forty years after Taxi Driver, Scorsese comes with his newest movie, Silence, about two Portuguese Jesuit priests who come to spread the Christian faith in seventeenth century Buddhist Japan. It’s a movie about faith and suffering, and the incomprehension between two totally different worlds. Silence is a slow, but well shot movie with beautiful images of Japanese nature. During a long, difficult two and a half hours you see the Japanese Christian minority being repressed by her own government, while you follow the two priests who patiently and steadfastly attempt to complete their divine mission.

Sunday July 23rd, 21:00
Saturday August 5th, 16:00
Sunday August 6th, 21:00

Scorsese is one of the few directors who manages to deliver quality movies during his entire career. It’s a disgrace that it wasn’t until 2007 that he received his first (and so far only) Oscar for best director. Chances are that you’ve seen the three classics already. Fortunately, they are worth watching over and over again, and the cinematographic highlights these movies are filled with emerge even better on the big screen and in their restored form. Haven’t seen Taxi Driver, Raging Bull and/or Goodfellas before? Shame on you and buy your ticket immediately!