De Week van het Kunstenaarsboek 2018 | verschillende locaties stad Groningen

Kunstcurator Bodil Keikes Bodil zegt:

“Kunstenaarsboeken behoren wat mij betreft tot de meest fascinerende vormen van beeldende kunst: concepten kunnen in een paar bladzijdes verbeeld en beschreven worden, met gebruik van verschillende materialen, foto’s, prints en ze zijn vaak prachtig gebonden.”


English

Kunstenaarsboeken behoren wat mij betreft tot de meest fascinerende vormen van beeldende kunst: concepten kunnen in een paar bladzijdes verbeeld en beschreven worden, met gebruik van verschillende materialen, foto’s, prints en ze zijn vaak prachtig gebonden. Ze kunnen uniek zijn, uitprintbaar, uitklapbaar of niet eens te openen. Tijdens de Week van het Kunstenaarsboek (WKB18) van 13 tot 20 oktober kun je de verscheidenheid van kunstenaarsboeken zelf ontdekken.

Op 25 locaties in de stad Groningen, van verschillende galeries tot het Wall House en van de Universiteitsbibliotheek tot de huiskamers van verzamelaars, wordt het kunstenaarsboek gevierd. Op meerdere locaties wordt aandacht besteed aan de eerste varianten die ontstonden in de jaren 60, maar ook de grenzen van het kunstenaarsboek in onze digitale tijd worden onderzocht. Galerie Block C presenteert de werken van Herman de Vries, die Nederland eerder heeft vertegenwoordigd op de Biënnale van Venetië. Zijn kunstenaarsboeken hangen net als de rest van zijn oeuvre nauw samen met de beleving van de natuur.

Voor veel andere kunstenaars is de natuur eveneens een inspiratiebron, zo is te zien bij de tentoonstelling Het boek der natuur in het CBK. Enkele kunstenaars kiezen voor het gebruik van materialen die direct ‘van buiten’ komen, anderen beschrijven en documenteren hun tocht door natuurgebieden. Land-art kunstenaar Richard Long kiest ervoor om zijn aanpassingen in de natuur te fotograferen, wat betekent dat je de manipulaties van de natuur niet met eigen ogen kunt waarnemen, alleen de documentatie ervan. Een andere werkwijze is die van kunstenares Vibeke Mascini. Zij laat onder meer werk zien waarin twee afgehakte topjes van de Mont Blanc centraal staan.

Bij Academie Minerva wordt naast kunststroming Fluxus ook aandacht besteed aan een nieuwe ontwikkeling op het gebied van prints: de riso-print. Een techniek die lijkt op zeefdruk maar verregaand machinaal is en nieuwe mogelijkheden biedt voor kunstenaarsboeken. In het Wall House worden honderd boeken uit de collectie van het Groninger Museum getoond die je zelf kunt inzien. En persoonlijke favoriet Dianne Bakker wordt gepresenteerd bij Philip Elchers. Haar prachtig vormgegeven kunstenaarsboeken bestaan uit allerlei afdrukken en kleine kunstwerken rond verschillende thema’s.

De grenzen van het kunstenaarsboek worden opgezocht tijdens de performances van de groep Play Mobility in de Forum Openbare Bibliotheek. En tijdens Spread Zinefest 2018 bij Sign en het Resort kun je self-published art, boeken, zines en prints van jonge kunstenaars ontdekken. Wil je nog dichter bij de boekwerken komen, dan kun je aanschuiven bij Aan Tafel. Bij dit onderdeel tonen verzamelaars hun collectie kunstenaarsboeken bij hen thuis.

Neem de tijd tijdens de Week van het Kunstenaarsboek. Want de vele locaties en activiteiten hebben zoveel te bieden dat je als kunst- en/of boekenliefhebber te kust en te keur kunt gaan. En vergeet ook niet even langs te wandelen bij de ArtisBookshop in Antiquariaat Berger & de Vries, als je ook ná WKB18 een kunstenaarsboek wilt kunnen openen. Het volledige programma met onder meer tentoonstellingen, een symposium en andere activiteiten kun je vinden op www.artisbook.nl.

De Week van het Kunstenaarsboek 2018
 zaterdag 13 tot en met zaterdag 20 oktober
 gratis
 Verschillende locaties stad Groningen
Facebook

Kunstcurator Bodil Keikes Bodil says:

“Artist books belong to the most fascinating forms of visual arts: concepts can be imagined and described in a few pages with the use of different materials, photos, and prints, and often they’re beautifully bound.”


Artist books belong to the most fascinating forms of visual arts: concepts can be imagined and described in a few pages with the use of different materials, photos, and prints, and often they’re beautifully bound. They can be unique, printable, spreadable, or even locked. During the Week of the artist book (WKB18) from 13 until 20 October you can discover the versatility of artist’s books yourself.

On 25 locations in the city, from various galleries to the Wall House and from the University Library to the living rooms of collectors, the artist book is celebrated. Multiple locations pay attention to the first variations that emerged in the sixties, but also, the current limits of artist books are investigated. Galerie Block C presents the works of Herman de Vries, who represented the Netherlands earlier at the Venice Biennale. His artist books, like the rest of his oeuvre, are closely linked to the experience of nature.

For many other artists, nature is a source of inspiration as well. This you can see at the exhibition Het boek der natuur (The book of nature) in the CBK. Some other artists choose to use materials which are taken directly from the outdoors, others describe their trip through natural landscapes. Land art artist Richard Longs chooses to photograph his adaptions in nature, which means you can’t see the manipulations of nature with your own eyes, but merely its documentation. Another method is the one Vibeke Mascini uses. Among other things, she shows work in which she puts two cut-off tops of the Mont Blanc central.

Academy Minerva, in addition to its focus on the art movement Fluxus, pays attention to a new development in the field of prints: risk-print. A technique which is similar to serigraphy, but further mechanized offering new possibilities for artist books. The Wall House hosts over a hundred books from the collection of the Groninger Museum which you can browse yourself. And my personal favorite Dianne Bakker is presented by Philip Elchers. Her beautifully designed artist books consist of all kinds of prints and small artworks about different themes.

The limits of artist books are investigated in performances of the group Play Mobility in the public library. And at the Spread Zinefest, held in both Sign and The Restort, you can discover self published art, books, zines, and prints of young artists. If you want to come even closer to the books, you can join Aan Tafel. Here collectors show their personal collection of artist books in their own homes.

Take your time during the week of the artist book, because many of the locations have so much to offer that you can go all out as an art and/or book lover. Don’t forget to walk into the ArtisBookshop in Antiquariaat Berger & De Vries if you want to open an artist book after the WKB18 is over. The complete program with exhibitions, symposia, and all other activities can be found at www.artisbook.nl..