Handleiding voor fixaties | Galerie Block C

Kunstcurator Bodil Keikes Kunstcurator Bodil zegt:

“De tentoonstelling is niet alleen een nauwkeurig verslag van een vogelsoort, maar een multiperspectief onderzoek dat vertaald is in beeldend werk met een poëtische inslag.”


 English

Weet jij hoe de klapekster eruit ziet? Waarschijnlijk niet. Maar kunstenaar Martin Brandsma (1972), heeft de ‘lanius excubitor’ oftewel de slachtende wachter, tot in de verste details bestudeerd en verwerkt in zijn beeldende werken. Tot en met 17 juni kun jij in galerie Block C ook kennismaken met een van de belangrijkste kenmerken van deze vogelsoort, in de tentoonstelling Handleiding voor fixaties.

Je kunt je afvragen wat Brandsma onderscheidt van een gedragsbioloog: beiden voeren uiterst nauwkeurig onderzoek uit naar bijvoorbeeld klapeksters. Ook Brandsma maakt, net zoals een bioloog, een volledige profielschets van de vogel. Maar dat hij die observaties juist verwerkt in het mooi vormgegeven boek Identities, maakt duidelijk wat hem onderscheidt: hij kiest voor een beeldende weg door zijn onderwerp te verwerken in onder andere kunstwerken en performances. Hierbij legt hij verbanden tussen mens en vogel of stapt zelf in de de huid van een klapekster.

Voor deze expositie heeft hij zijn aandacht gericht op de prooien van de klapekster, in plaats van op de vogel. Je ziet op kleine paneeltjes de schepseltjes, zoals hagedissen, die niet aan zijn snavel zijn ontkomen. De slachtende wachter staat niet bekend om zijn zachtzinnigheid: hij spiest, oftewel ‘fixeert’, de slachtoffers op uitstekende kale takken van bomen, om ze op een later tijdstip te verorberen. Brandsma legt de prooien van dichtbij vast, waardoor de takken en de in de nekjes doorboorde lijkjes goed te zien zijn. Daarnaast gebruikt hij zijn eigen handen in de foto om de prooien te tonen, alsof hij zelf de rol van een klapekster aanneemt. De panelen, die een wonderlijk lichtgevend effect over zich hebben, lijken op het eerste oog willekeurig te zijn opgehangen in de ruimte. Maar niets is minder waar: de hoogte geeft aan waar de prooi door de klapekster in de boom is opgehangen.

De tentoonstelling is niet alleen een nauwkeurig verslag van een vogelsoort, maar een multiperspectief onderzoek dat vertaald is in beeldend werk met een poëtische inslag. De werken in galerie Block C bieden een interessante voedingsbodem om je net als de kunstenaar te laten meeslepen in de fascinatie voor de slachtende wachter.

Handleiding voor fixaties
 tot en met zaterdag 17 juni
 gratis
 Galerie Block C

Kunstcurator Bodil Keikes Art curator Bodil says:

“The exhibition is not merely a precise report of a bird species, but a multi perspective research translated into visual works with a poetic angle.”


Do you know what a great grey shrike looks like? Probably not. But artist Martin Brandsma (1972) studied the ‘lanius excubitor’, the waiting butcher, up to the smallest details and processed his findings in his visual works. Until June 17th, you too can get familiar with one of the most important characteristics of this bird in the exhibition Handleiding voor fixaties (Guide to fixations) in gallery Block C.

You can wonder what separates Brandsma from a behavioral biologist: both carry out very precise research on the great grey shrike for example. Brandsma, like a biologist, makes a complete profile of the bird. But the fact that he processes these observations in a beautifully designed book titled Identities shows the difference: he chooses the visual road by using his subject for artworks and performances. Thereby he makes connections between human and bird or gets inside the skin of the great grey shrike.

On small panels you see the little creatures that failed to escape his beak. The waiting butcher is not known for his gentleness: he spears, fixates, his victims onto the bare branches sticking out of trees, in order to eat them later. Brandsma captures the prey from up close, making the branches and the speared cadaver clearly visible. Moreover he uses his own hands in the picture to show the killings, as if he himself takes the role of the great grey shrike. At first the panels, which have a wonderfully illuminating effect over them, seem to be hung at random places in the space. This is however not the case: the height of the panels indicates where the prey was speared to the tree by the shrike.

The exhibition is not merely a precise report of a bird species, but a multi-perspective research translated into visual works with a poetic angle. The works in gallery Block C offer an interesting fertile ground to be dragged into fascination with the waiting butcher, just like the artist.