Kunstroute Kerstvloed 1717 | Noord-Groningen

Kunstcurator Maayke Meijering Kunstcurator Maayke zegt:

“Kijk naar materialen, vormen en kleuren en vergelijk die met het land om je heen. Kijk, voel, ruik, luister, neem het in je op.”


 English

Stel je het volgende voor: het is een prachtige zomerse dag. Je staat op de dijk bij Noordpolderzijl en kijkt uit over zonovergoten kwelders en wad. Achter je strekt het weidse Groningerland zich uit. Het enige dat je hoort zijn de wind, de vogels en die ene eenzame auto in de verte. Je sluit je ogen en ademt diep de zilte zeelucht in.

Je draait je om en bekijkt het grote witte gevaarte dat naast je staat, daar op die Groningse dijk. Wat het precies is en doet wordt je pas duidelijk als je erin stapt. In alle richtingen kadert het gevaarte je blik op het landschap, als witte patrijspoorten, en je ziet dat de omgeving werkelijk kunstwaardig is. Eerder die dag kwam je al menig Paulus Potter-tafereeltje tegen (inclusief stier), maar deze vergezichten zijn rustiger van karakter, serener. Op dat moment ben je in staat de wereld te zien in abstracte vlakken: het groen van de kwelders voor je, het geel van het graan achter je, een strook grijze zee aan de ene en groene bomen aan de andere kant. En dan boven dat alles het oneindige blauw van de hemel, maar heel af en toe onderbroken door een paar grijswitte wolken. Je staat in Exploded View van de Nederlander Rob Sweere, die precies dát voor ogen heeft met zijn werk. Waan je in vroeger tijden, volg het water, de wind en het tij, observeer en kom volledig tot rust. Na een kop thee met arretjescake op het terras van het Zielhoes stap je weer op de fiets of in de auto en vervolg je je tocht over dit eeuwenoude land.

Driehonderd jaar geleden werd het gebied waar je bent, samen met het hele Noordzeekustgebied, van Nederland tot Scandinavië, getroffen door een enorme overstroming, de grootste natuurramp die Nederland heeft getroffen in de laatste vier eeuwen. Duizenden mensen kwamen om het leven. Alle werken van de zestien internationale kunstenaars die je op de kunstroute Kerstvloed 1717 tegenkomt hebben op de één of andere manier te maken met het gevecht tegen het water en de elementen. Dat gevecht blijkt actueler dan ooit: natuurrampen, smeltend poolijs, klimaatverandering, -ontkenning en -akkoord, domineren het nieuws. De deelnemende kunstenaars komen allen uit hedendaagse vloedgebieden – zoals Indonesië (zeebeving, 2004), Japan (tsunami, 2011), Verenigde Staten (Katrina overstroming, New Orleans, 2005) – en kustgebieden (Duitsland, Denemarken en Nederland).

In de brochure met kaart (die overigens duidelijker is als je fietsend bent dan met de auto, pak Google Maps er dan even bij) vind je info over de werken en historische betekenis van de locaties, maar ook zonder die informatie is de route van Noordpolderzijl tot Pieterburen, en van Houwerzijl tot Molenrij, meer dan de moeite waard. Onderzoek bijvoorbeeld de Aquatheek van Groenewoud en Buij, of het gebroken serviesgoed van Nishiko. Kijk naar materialen, vormen en kleuren en vergelijk die met het land om je heen. Kijk, voel, ruik, luister, neem het in je op. Realiseer je wat er gebeurt met een landschap; de huizen en kerken en dorpen en wegen, de bomen en weiden en mensen en dieren; wanneer het water metershoog door de dijken breekt. Plof dan in het hoge en gelukkig kurkdroge gras, voel de zon op je gezicht, zucht en geniet.

Kunstroute Kerstvloed 1717
  tot en met zondag 1 oktober
 gratis
Noord-Groningen

Kunstcurator Maayke Meijering Art curator Maayke says:

“Look at materials, shapes, and colors and compare them to the land around you. Look, feel, smell, take it in.”


Imagine the following: it’s a beautiful summer day. You’re standing on the dike at Noordpolderzijl and gaze across the sun-drenched marshes and shallows. Stretching out behind you lie the wide lands of Groningen. The only things you hear are the wind, the birds, and that lone car in the distance. You close your eyes and take a deep breath of salty air.

You turn around and look at the big white object standing next to you. What it is and what exactly it does is not clear, until you step inside. In all directions, the object frames your view of the landscape, like white portholes, and you see the surroundings are really art worthy. Earlier that day, you already ran into the occasional Paulus Potter scene (including a bull), but these views are quieter, more serene. At that moment you’re capable of seeing the world in abstract planes: the green of the marshes in front of you, the yellow of the grain behind you, a strip of grey sea on the one side and green trees on the other. And above it all, the infinite blue of the sky that is interrupted only now and then by a few white-grey clouds. You’re standing in Exploded View by Dutchman Rob Sweere, who has exactly that in mind with his work. Imagine yourself in past times, follow the water, the wind and the tide, observe, and find peace. After a cup of tea and some cake on the terrace of the Zielhoes, you get back on your bike or in your car and continue your tour across this ancient land.

Three hundred years ago, the area in which you find yourself, together with the entire North Sea coast line from The Netherlands to Scandinavia, was hit by an enormous flood, the biggest natural disaster of the past four centuries. Thousands of people lost their lives. All the works of the sixteen international artists you encounter along art route Kerstvloed 1717 (Christmas Flood 1717), one way or another, have something to do with the battle against the elements. That fight seems now more urgent than ever: natural disasters, melting polar caps, climate change, climate denial, and climate agreements dominate the news. The participating artists all come from modern flood areas – like Indonesia (earthquake at sea, 2004), Japan (tsunami, 2011), United States (Katrina flood,  New Orleans, 2005) – and coastal areas (Germany, The Netherlands, Denmark).

In the brochure and the map (which by the way is clearer if you’re on a bike than when you’re in a car, in which case Google Maps will help) you can find information concerning the historical meaning of the locations, but even without information, the trip from Noordpolderzijl to Pieterburen and from Houwerzijl to Molenrij is definitely worth the effort. Investigate for example the Aquatheek of Groenewoud and Buij, or the broken tableware of Nishiko. Look at materials, shapes, and colors and compare them to the land around you. Look, feel, smell, take it in. Realize what happens with a landscape; the houses and the churches, the villages and the roads, the trees and the meadows, the people and the animals; when the water bursts through the dikes, meters high. Then settle in the high and (luckily) dry grass, feel the sun on your face, sigh and enjoy.