Maaykes tips voor Noorderzon

Filmcurator Derek Boudewijn Maayke zegt:

“Noorderzon markeert traditiegetrouw het eind van de zomer. Bitterzoet, maar daardoor niet minder mooi.”


Noorderzon markeert traditiegetrouw het eind van de zomer. Bitterzoet, maar daardoor niet minder mooi. Wil je dit jaar nou eens wat meer zien, doen, horen en meemaken dan rondslenteren langs de gratis muziek (hoewel, ook dat is heerlijk lui Noorderzon!), bezoek dan eens een stadswandeling of kunstinstallatie. En wil je verdieping? Op Noorderzon zijn ook de interessantste onderzoekers, schrijvers en wetenschappers te gast. En daarna gewoon weer het terras op natuurlijk. Zie ik je daar?

Noorderzon traditionally marks the end of the summer. Bittersweet, but that doesn’t make it less beautiful. If you want to do, see, hear, or experience something more this year than just the free music as you wander by (even though that lovely laziness is the beauty of Noorderzon as well), visit a city walk or art installation for once. And if you want something more in depth? Noorderzon hosts the most interesting researchers, writers, and scientists. And after that you’re back on terrace of course. See you there?

1. Iris Sommer, Barend van Heusden en Frans Cornelissen | (Kunst) kijken doe je met je brein (lezing)
27 augustus om 20:00 uur, Horatio Tent

Kunstkijken wordt vaak als een zintuiglijke ervaring omschreven. Maar wat gebeurt er nou eigenlijk in ons hoofd wanneer we voor een ontroerend doek staan? Drie wetenschappers vertellen daarover in korte lezingen. Iris Sommer is neurowetenschapper in het UMCG. Barend van Heusden is hoogleraar Cultuur en Cognitie aan de Rijksuniversiteit Groningen (RuG). En Frans Cornelissen is hoogleraar in de vakgebieden neurowetenschappen, oogheelkunde en neuroimaging. Even weer terug in de collegebanken, maar dan zonder het tentamen op het eind. Wel de lusten, niet de lasten. Leuk toch?

Watching art is often described as an experience for the senses. But what actually happens in our head when we’re standing in front of a moving canvas? Three scientists elaborate on that in short lectures. Iris Sommer is a neuroscientist at the UMCG. Barend van Heusden is a professor Culture and Cognition at the RUG. And Frans Cornelissen is professor in the field of neurosciences, ophthalmology, and neuroimaging. Back in class, but without the tests. Only the good stuff. Fun right?

2. WERC | Lily (lichtinstallatie)
Dagelijks van 20:30 tot 1:00 uur, vijver Noorderplantsoen

WERC is de laatste tijd flink aan de weg aan het timmeren. Ze zijn begonnen als vj’s in Simplon, maar ontwikkelden zich de afgelopen jaren als volwaardig kunstcollectief. In 2014 zag je hun lichtinstallatie geprojecteerd op het academiegebouw tijdens een optreden van Guy en Roni in het kader van het 400-jarig bestaan van de RUG. Als fervent Noorderzonbezoeker kende je hun werk toen natuurlijk al. De afgelopen zes jaar wordt steevast één van de centrale vijvers in het plantsoen ’s avonds verlicht door verrassende kunstwerken. Dit jaar gaan ze nog een stapje verder. Het lichtkunstwerk Lily is een soort drijvend organisme. Nadat de lichtjes zijn geïnstalleerd en geprogrammeerd, trekken de WERC-ers hun handen ervan af. De lampen reageren dan op beweging, temperatuur van het water en op elkaar, net zoals een school vissen of een zwerm vogels dat doet. Het kunstwerk gaat tijdens Noorderzon zo volledig haar eigen gang. Dat idee fascineert me. Maanden-, wat zeg ik, járenlang aan een project werken, het presenteren en daarna alle controle afgeven. In welke patronen de lampjes gaan branden? Dat is nu nog een verrassing. Ik kan niet wachten op de zwoele zomeravonden aan het water!

WERC has really been making a name for itself lately. They started out as VJs in Simplon, but over the past years they developed themselves a full-fledged art collective. In 2014 you saw their light installation projected onto the Academigebouw during a performance of Guy & Roni to commemorate the 400th anniversary of the RUG. As an experienced Noorderzon visitor you we’re of course already familiar with their work by then. The past six years, one of the central ponds in the Noorderplantsoen is steadily illuminated by surprising artworks. This year they take it up another notch. The artwork Lily is some kind of floating organism. After the lights are installed and programmed, WERC takes its hands off it. The lamps react to movement, water temperature, and each other, like a school of fishes or a flock of birds. This way the artwork leads its own life during Noorderzon. The idea fascinates me. Working on a project for months if not years, presenting it, and then letting go of all control. In what pattern will the lamps burn? That’s still a surprise. I can’t wait for the warm summer evenings at the waterside.

3. Johannes Bellinkx | Reverse (stadswandeling/audiotour)
24 t/m 27 augustus (diverse tijden), startpunt tegenover Spiegelterras

Stadswandelingen zijn leuk. Audiotours ook. Een stadswandeling met audiotour die je niet voor-, maar achteruit loopt, dát is iets bijzonders. De voorstelling Reverse gaat over ontregeling, onthaasting, (on)gevoel voor tijd. Over je schouder kijken is uit den boze, dus moet je je wel overgeven aan de bizarre ervaring van de omgekeerde stadswandeling. Het klinkt spannend en een beetje eng (wat nou als er ineens een fiets op je pad staat?, vraagt mijn praktisch ingestelde geest zich af), maar vooral zo ontzettend intrigerend. De route die voor je ligt, ligt ook achter je. Ik verwacht dat je op een heel andere manier naar je omgeving gaat kijken. Ik ben benieuwd!

City walks are fun. So are audiotours. A city walk with an audio tour that doesn’t move forward but backward, now that’s something special. The show Reverse is about disruption, unwinding, (in)sensitivity for time. Looking over your shoulder is not allowed so you have no choice but to let go and give in to the bizarre experience of a reverse city walk. It sounds exciting and a bit scary (what if suddenly there’s a bike in your way?), but most of all very intriguing. The road ahead, is also behind you. I expect you to look at your surroundings in an entirely different way. I’m curious!

4. Christiaan Weijts i.s.m. Arts in Society | De kracht van kunst (lezing)
30 augustus om 15:00 uur, Horatio Tent

Een lezing naar mijn hart. NRC-columnist Christiaan Weijts buigt zich over de vraag: hoe kan kunst weer écht raken? In tijden van bezoekersaantallen, linkse hobby’s, subsidiestops, blockbusters en de bottom line lijkt het wel alsof die bijzondere, persoonlijke ervaring met kunst ondergesneeuwd raakt. Wat blijft er nog over van de intrinsieke waarde van kunst? Als kunsthistoricus hoef ik niet overtuigd te worden van de kracht van kunst, maar ik ben erg benieuwd naar Heijts ideeën over “het begrip van kunst als kracht – doelloos, speels en donker, ondoorgrondelijk voor het rationele verstand.” Klinkt goed!

My kind of lecture. NRC columnist Christiaan Weijts, discusses the question of how art can manage to really touch us once again. In times of decreasing visitor numbers, left-wing hobbies, stops on subsidies, blockbusters, and the bottom line, it seems as if the special personal experience with art is fading to the background. What remains of the intrinsic value of art? As an art historian I don’t need to be convinced of the power of art, but I ‘m very curious to Weijts’ ideas about “ the concept of art as power – aimless, playful and dark, impenetrable for the common sense.” Sounds good!

5. Sander van der Bij & David Marcel de Jong | RUIM (installatie)
23 t/m 27 augustus van 16:00 tot 22:00 uur, container Leliesingel

Sander van der Bij ken je misschien van zijn direct herkenbare foto’s van – ogenschijnlijk – ijsbergen die opdoemen vanuit de mist. Wanneer je beter en langer kijkt blijkt er iets aan de hand, zijn het wel landschappen? Zie je wel bergen? Al zijn foto’s komen tot stand in zijn studio in Groningen. Daar maakt hij mysterieuze foto’s van alledaagse voorwerpen. Voor RUIM bundelde Van der Bij zijn krachten met componist David Marcel de Jong. Samen maakten ze een installatie die een reis door het heelal symboliseert. Het klinkt als het ideale rustpunt op een hectisch festivalterrein. Eventjes bijkomen.

You may know Sander van der Bij from his instantly recognizable pictures of – what seem – icebergs looming in the mist. When you look better and longer though, something’s up, are these really landscapes? Are they actually mountains? All his pictures are created in his studio in Groningen. There he makes photographs of everyday objects. For RUIM, Van der Bij joined forces with composer Marcel de Jong. Together they created an installation which symbolizes a journey through the universe. It sounds like the perfect place to pause in a hectic festival. A moment to calm down.  

Noorderzon
 donderdag 23 augustus tot en met zondag 2 september
 variërend
 Noorderplantsoen
 Facebook