Mata Hari, de mythe en het meisje | Fries Museum

Kunstcurator Bodil Keikes Bodil zegt:

“Het verhaal rond Mata Hari kent veel onduidelijkheden. Was ze nou werkelijk een spionne of waren het hardnekkige geruchten die haar leven abrupt tot een einde hebben gebracht? Ik kan je vertellen, aan het einde van de tentoonstelling weet je het nog steeds niet precies. Maar dat betekent niet dat er weinig te ontdekken valt.”


English

Mysterieus en exotisch, zo wordt ze meestal omschreven: Mata Hari. Een Leeuwarder meisje dat doorbrak in Parijs als verleidelijke danseres, maar tragisch aan haar einde kwam. Haar levensverhaal wordt momenteel verteld in het Fries Museum.

Mata Hari werd als Margaretha Zelle geboren in Leeuwarden, als dochter van een welgestelde hoedenverkoper. Maar haar zorgeloze leven veranderde toen haar vader failliet ging en haar ouders uit elkaar gingen. Margaretha vertrok na een huwelijk en een kind naar Parijs om daar als schildersmodel aan de slag te gaan en dat resulteerde er later in dat ze zich ontpopte tot exotische en schaarsgeklede danseres. In die tijd nam ze de naam Mata Hari aan, ‘zon’ in het Javaans. Tijdens die periode raakte ze verwikkeld in allerlei romances met mannen in uniform, maar haar succesvolle leven eindigde abrupt op 13 februari 1917 toen ze in haar hotelkamer in Parijs gearresteerd werd door de Franse geheime dienst, omdat ze dachten dat ze spioneerde voor de Duitsers. Op 15 oktober 1917 werd ze door een vuurpeloton in de bossen bij Parijs geëxecuteerd.

Het verhaal rond Mata Hari kent veel onduidelijkheden. Was ze nou werkelijk een spionne of waren het hardnekkige geruchten die haar leven abrupt tot een einde hebben gebracht? Ik kan je vertellen, aan het einde van de tentoonstelling weet je het nog steeds niet precies. Maar dat betekent niet dat er weinig te ontdekken valt. De tentoonstelling staat bol van originele documenten: van persoonlijke brieven tot het papier waarop haar executie wordt aangekondigd. Je moet ervan houden, want je bent vooral bezig met het ontcijferen van zwierige handschriften. Gelukkig is de tentoonstelling prachtig ingericht en kun je veel van Margaretha Zelle’s eigendommen bekijken zoals een servet met initialen dat ze wellicht ooit nog gebruikt heeft. Ook kun je zien hoe de Franse geheime dienst Mata Hari lange tijd schaduwde. Op een groot bord met foto’s, teksten en aanduidingen wordt zichtbaar dat ze al ver voor haar executie in de gaten gehouden werd.

Mata Hari’s leven eindigde eenzaam in de bossen van Parijs, ver van haar succes en luxe leven. Maar toch lijkt ze nog steeds een bekende naam te zijn. Niet alleen het Fries Museum besteedt aandacht aan haar, ook in boeken en films wordt ze herinnerd. En misschien is het mysterie rond haar leven en dood juist dat wat haar fascinerend maakt.

Mata Hari, de mythe en het meisje
 tot en met maandag 2 april
 16 (volwassenen) • 9,50 (CJP/studenten) • 3 (museumkaart)
 Fries Museum

Kunstcurator Bodil Keikes Bodil says:

“The story of Mata Hari is characterized by many uncertainties. Was she really a spy or were it persistent rumors that abruptly ended her life? I can tell you, at the end of the exhibition you still don’t know exactly. However, that doesn’t mean there is little to discover.“


Mysterious and exotic, that’s how she is usually described: Mata Hari. A girl from Leeuwarden who broke through in Pasis as a seductive dancer, but tragically came to her end. Her lifestory is currently told in the Fries Museum

Mata Hari was born as Margaretha Zelle in Leeuwarden as a daughter of a well-to-do hat salesman. Her carefree life changed when her father went bankrupt and her parents split up. After a marriage and a child, Margaretha took off to Paris to work as a model, which later led her to become an exotic and barely dressed dancer. In those days she adopted the name ‘Mata Hari’, sun in Javanese (literary: eye of the day). In this period she got involved in all kinds of romances with men in uniform, but her successful life ended suddenly when she was arrested in her hotel room Paris by the French secret service on the accusation of spying for the German. On 15 October 1917 she was executed by a firing squad in the woods near Paris.

The story of Mata Hari is characterized by many uncertainties. Was she really a spy or were it persistent rumors that abruptly ended her life? I can tell you, at the end of the exhibition you still don’t know exactly. However, that doesn’t mean there is little to discover. The exhibition is fillled with original documents: from personal letters, tot the piece of paper announcing her execution. You’ve got to love it because you’re mainly busy trying to figure out jaunty handwritings. Fortunately, the exhibition is beautifully decorated and many of the personal belongings of Margaretha Zelle are on display, like a napkin with initial whe may have used. You can also see how the French secret service had been keeping an eye on her for a long time. A display of pictures, texts, and other indications show she was shadowed long before her execution.

The life of Mata Hari ended lonely in the woods of Paris, far from her success and her luxurious life. Still, she remains a well known name. Not only the Fries Museum devotes attention to her, many books and movies remember her as well. Perhaps the mystery surrounding both her life and her death is what fascinates us so much.