Remote: Anne van As | Galerie with tsjalling:

Kunstcurator Maayke Meijering Kunstcurator Maayke zegt:

“De ogenschijnlijke herhaling van onderwerpskeuze en het onderzoek naar licht, atmosfeer, contour en oppervlak maken me nieuwsgierig naar deze blik op het voor mij zo geliefde Noorse landschap.”


 English

Een reis naar Noorwegen inspireerde de in Groningen opgeleide Anne van As tot het maken van een serie berglandschappen, die bij galerie with tsjalling: vanaf 18 maart te zien zijn. Hoewel haar werk in eerste instantie misschien niet meer dan een registratie van de werkelijkheid lijkt, creëert ze landschappen die tegelijkertijd droomachtig en unheimisch aandoen.

Naast dit onderzoek naar het Noorse landschap presenteert Van As ook een serie intieme dierportretten in Oost-Indische inkt. Hoewel vaak aandoenlijk en herkenbaar, zijn ook dit niet de doorsnee schattige huisdieren. Misschien is het de blik in hun ogen, die net als de berglandschappen, een zekere ruigheid in zich hebben. De Noordelijke wildernis is prachtig, maar er valt niet mee te spotten, lijkt het werk van Anne van As te zeggen.

De expositie opent op zaterdag 18 maart, van 17 tot 19 uur, met om 17:15 een kunstenaarsinterview door Daphne Verberg (student aan de conservatorenmaster van de studie Kunstgeschiedenis). Op zondag 2 april om 15 uur geeft Anne van As een lezing over haar werk in de galerie.

Remote: Anne van As
  zaterdag 18 maart tot en met zaterdag 15 april
 gratis
 galerie with tsjalling:

Kunstcurator Maayke Meijering Art curator Maayke says:

“The apparent repetition of subject and the investigation of light, atmosphere, contour, and surface make me curious about the glance upon this, for me so beloved, Norwegian landscape.”


A trip to Norway inspired the Groningen educated Anne Van As to the making of a series of mountain landscapes that can be seen at galerie with tsjalling: from March 18. Although at first sight her work may seem little more than a registration of reality, she creates landscapes that feel dreamy and uncomfortable.

Besides this examination of the Norwegian landscape, Van As is also presenting a series of intimate animal portraits in East Indian ink. Although often touching and familiar, these too are not quite the average cute pets. Maybe it is the look in their eyes that, just like the mountain landscapes, carry a certain roughness within. The Northern wilderness is beautiful, but not to be trifled with, that is what the work of Anne van As seems to tell us.

The exposition opens on Saturday March 18, from 17h until 19h, with an artist interview by Daphne Verberg (conservator student at the MA Art History) at 17:15h. On Sunday April 2 at 15h, Anne van As gives a lecture about her work in the gallery.