The American Dream. Amerikaans Realisme 1945-2017 | Drents Museum en Kunsthalle Emden

Kunstcurator Maayke Meijering Maayke zegt:

“De kunstliefhebber komt bekende namen tegen, maar vergeet die naambordjes nou eens. Er is zoveel meer te zien! Bezoek vooral beide tentoonstellingen, ook die in Emden is absoluut de moeite waard..”


 English

De grote Amerikaanse droom verbeeld in provinciestad Assen, het lijkt niet echt voor de hand te liggen. Toch is het minder vergezocht dan je zou denken. Het Drents Museum onderzocht de afgelopen jaren het internationaal realisme al met de tentoonstellingen De Sovjet Mythe (Rusland) en De Kim Utopie (Noord-Korea) en zet daar nu die andere grote wereldmacht tegenover: de Verenigde Staten. De tentoonstelling The American Dream. Amerikaans Realisme van 1945 tot 2017 is een duo-tentoonstelling: in Assen zie je werk uit de periode 1945-1965, in de Kunsthalle Emden de jaren 1965-2017.

Direct na de Tweede Wereldoorlog stond New York voor het eerst in het centrum van de internationale kunstwereld en was de dominante kunststroming allesbehalve realistisch. Kunstenaars als Jackson Pollock (met zijn abstracte ‘drippings and pourings’) en Mark Rothko (die van de grote kleurvlakken) werden door invloedrijke kunstcritici gezien als de ultieme moderne kunstenaars. Zij braken met het beladen verleden en vonden zo zichzelf en hun kunst opnieuw uit. Hun realistisch werkende collega’s werden enigszins met de nek aangekeken. Hun werkwijze werd maar ouderwets gevonden, omdat zij bleven werken in een stijl die niet zou passen bij de moderne, snel veranderende maatschappij. Toch betekent dat niet dat de kunstenaars in deze twee tentoonstellingen achterhaald werk maakten. Zij houden zich alleen op een andere manier bezig met het verbeelden van het dagelijkse leven in de Amerikaanse samenleving. Er worden vragen gesteld over de ‘American way of life’ en de betekenis van het concept ‘American dream’.

De term ‘realisme’ suggereert eenheid, maar daarbinnen is verrassend veel ruimte voor variatie. Er is fotografisch realisme, magisch realisme, realisme dat tegen het impressionisme aanschurkt, sterk uitgewerkte schilderijen en juist schetsmatig opgezette taferelen, pop-art, hyperrealistisch beeldhouwwerk, fotografie; er zijn portretten, landschappen, stillevens, stadsgezichten en verbeeldingen van het moderne leven. Leg de link tussen het getoonde werk en de politieke, sociale, maatschappelijke tijd waarin het werd gemaakt. Bekijk werken in hun geheel of zoom in op de vele details. Zie hoe verschillend de kunstenaars omgaan met hun verf: soms is de penseelstreek niet meer zichtbaar, in andere werken kan je de afzonderlijke haartjes bijna tellen. Sla de kleine werkjes niet over, soms zijn ze interessanter dan hun veel grotere buren.

De kunstliefhebber komt bekende namen tegen: Roy Lichtenstein en Andy Warhol ontbreken natuurlijk niet; Chuck Close met zijn uit kleine vlakken opgebouwde zelfportretten zijn in beide tentoonstellingen te zien; je ontdekt verschillende minder bekende Edward Hoppers en Derelict Woman van Duane Hansen blijft verontrustend. Maar vergeet die naambordjes nou eens. Er is zoveel meer te zien! Bezoek vooral beide tentoonstellingen, ook die in Emden is absoluut de moeite waard. Alvast in de stemming komen? Beluister via Spotify de playlist Visit The American Dream vol Amerikaanse (moderne) klassiekers.

The American Dream. Amerikaans Realisme 1945-2017
tot en met zondag 27 mei
 19 (combi-ticket) • 15 (Drents Museum) • 9 (Kunsthalle Emden)
Drents Museum en Kunsthalle Emden

Kunstcurator Maayke Meijering Maayke says:

“The art lover encounters familiar names, but forget the nametags for once. There is so much more to see! You should definitely visit both exhibitions, as the one in Emden is absolutely worth it as well.”


The great American Dream depicted in the provincial city Assen, it doesn’t seem all that obvious. Still, it is not as far-fetched as you might think. The Drents Museum already investigated international Realism the past years with the exhibitions The Soviet Myth (Russia) and The Kim Utopia (North-Korea) and now it puts the other world power up against it: The United States. The exhibition The American Dream. American Realism from 1945 to 2017 is a dual exhibition: in Assen you can see work from the period 1945-1965, in the Kunsthall Emden the years 1965-2017 are covered.

Directly after the Second World War, New York found itself at the center of the international art world for the first time and the dominant art movement was everything but Realist. Artists like Jackson Pollock (with his abstract ‘drippings and pourings’) and Mark Rothko (with his giant color areas) were considered the ultimate modern artists by influential art critics. They broke with their burdened past and thereby reinvented themselves and their art. Their colleagues operating in the spectrum of realism were somewhat frowned upon. Their methods were viewed as old fashioned, because they continued to work in a style that wouldn’t be suited for the modern, quickly changing society. Yet, that doesn’t mean that the artists featured in this exhibition produced outdated work. They merely have a different way of depicting the daily life in American society. Questions are asked about the ‘American way of life’ and the meaning of the concept of the ‘American Dream’.

The term realism suggests unity, but within there is surprisingly much room for variation. There is photographic realism, magic realism, realism leaning towards impressionism, strongly elaborated paintings as well as schematically constructed situations, pop-art, hyperrealist sculptures, photography; there are portraits, landscapes, still-life’s, cityscapes, and depictions of modern life. Make the connection between the work on display and the politics and society from the age in which it was created. Look at the works as a whole or zoom in on the many details. See how the different artists handle their paint: sometimes the brush is not even visible, in other works you almost can count the individual hairs. Don’t skip the smaller works, sometimes they are even more interesting than their much bigger neighbors.

The art lover encounters familiar names: Roy Lichtenstein and Andy Warhol are obviously included; Chuck Close with his portraits constructed from tiny color areas is featured in both exhibitions; you discover lesser known Edward Hopper’s, and Derelict Woman by Duane Hansen remains disturbing. But forget the nametags for once. There is so much more to see! You should definitely visit both exhibitions, as the one in Emden is absolutely worth it as well. Want to get in the mood? Listen to the playlist Visit The American Dream on Spotify, filled with (modern) American classics.