Vandaag schrijf ik liever | Kunstruimte Zuidoost

Kunstcurator Bodil Keikes Kunstcurator Bodil zegt:

“Hagts tekeningen tonen de betovering van alledaagsheid. Zijn onderwerpen zijn simpel en zichtbaar voor iedereen, maar juist doordat hij erbij stilstaat en de tijd neemt om er een tekening van te maken, wordt ‘het gewone’ uitgelicht en krijgt het betekenis.”


 English

Wees eens eerlijk. Let jij eigenlijk nog op de kleine aspecten van je omgeving? Hoe de stoel staat, op welke plek een put in de stoep zit of op de details van de huizen in je straat. Ik geef eerlijk toe dat ik soms vergeet om goed om me heen te kijken en daardoor details van mijn leefomgeving mis. Rik Hagt heeft wel aandacht voor deze alledaagse zaken en toont ze in verschillende kleine tekeningen in zijn tentoonstelling Vandaag schrijf ik liever in de bijzondere expositieruimte bij station Groningen Noord, onder spoor 1.

Sinds 2007 maakt Hagt in elk geval een keer per week een tekening, over uiteenlopende onderwerpen, die hij vaak updatet op zijn website tekenblok.com. In de tentoonstelling bij station Noord laat hij een beperkt aantal zien, dat hij op systematische wijze heeft samengesteld door de titels van zijn werk te groeperen en hieruit thema’s te selecteren. Zo zie je een tekening van een perron met stalen bankje, wat natuurlijk toepasselijk is voor de plek van de expositie. Hierna zie je onder andere tekeningen van enkele kunstenaarsboeken uit zijn bezit, alledaagse taferelen in en rond zijn huis, verwijzingen naar zijn vader en buitenlands aandoende landschappen. Hoewel deze onderwerpen uiteenlopend klinken, merk je dat de tekeningen bewust zijn gekozen en de thema’s geleidelijk in elkaar overlopen. Door de opstelling van de kleine werken, die je bekijkt terwijl je een oude stationstrap bestijgt, lijken de losse tekeningen met elkaar een verhaal te vormen. Al ben jij degene die het verhaal ter plekke construeert.

Hagts tekeningen tonen de betovering van alledaagsheid. Zijn onderwerpen zijn simpel en zichtbaar voor iedereen, maar juist doordat hij erbij stilstaat en de tijd neemt om er een tekening van te maken, wordt ‘het gewone’ uitgelicht en krijgt het betekenis. Je kunt de werken van Rik Hagt de komende twee zaterdagmiddagen nog bekijken op 17 en 24 juni van 14:00 tot 17:00. En ik vermoed dat, wanneer je de expositieruimte verlaat, jij ook weer even met een andere blik naar je omgeving kijkt.

Vandaag schrijf ik liever
 zaterdag 17 en 24 juni, 14:00 tot 17:00
 gratis
 Kunstruimte Zuidoost

Kunstcurator Bodil Keikes Art curator Bodil says:

“Hagt’s drawings show the magic of ordinariness. His subjects are simple and visible for everyone, but by taking notice and time to turn them into a drawing, the ordinary is highlighted and obtains meaning.”


Be honest. Do you actually pay attention to the small aspects of your surroundings? The way the chair points, the place of a drain in the sidewalk, or the details of the houses in your street. I admit that I sometimes forget to look around me and thereby miss out on the details of my living environment. Rik Hagt does pay attention to these ordinary things and shows them in different small drawings in his exhibition Vandaag schrijf ik liever (Today I rather write) in the special exposition space at train station Groningen Noord, below track 1.

Since 2007, Hagt makes drawings of various subjects at least once a week which he then uploads on his website. In the exhibition at Station Noord he shows a limited number, which he systematically composed by grouping the titles of his work and select them by theme. You see for example a drawing of a platform with a steel bench, which is of course suiting for the location of the exhibition. After this, among other things, you can see drawings of art books in his possession, commonplace happenings in and around his house, references to his father, and foreign looking landscapes. Although these subjects sound diverging, you notice that the drawings are picked consciously and that the themes gradually blend into each other. By the positioning of the small works, which you view while climbing the old railway stairs, the separate drawings seem to form a story. Though you’re the one making it up on the spot.

Hagt’s drawings show the magic of ordinariness. His subjects are simple and visible for everyone, but by taking notice and time to turn them into a drawing, the ordinary is highlighted and obtains meaning. You can see the works of Rik Hagt next Saturday afternoon, July 24th from 14.00 until 17.00. I have a feeling that when you leave the exhibition you will look at your surroundings with a different view as well.

One thought on “Vandaag schrijf ik liever | Kunstruimte Zuidoost”

Comments are closed.