Voodoo on History | SMAHK

Kunstcurator Maayke Meijering Kunstcurator Maayke zegt:

“Weer duikt Van Weenen in de geschiedenis. Ditmaal gebruikt ze gevonden foto’s om de beschouwer te stimuleren om zich als archeoloog te gedragen: zoeken, speuren naar aanwijzingen en betekenissen.”


 English

Je weet het misschien niet, maar ook Assen heeft een stedelijk museum: het SMAHK, Stedelijk Museum Assen voor Hedendaagse Kunst. Het is een kleine instelling, gevestigd in een voormalig schoolgebouw, aan de rand van het centrum.

Het SMAHK heeft een themajaar: Trans-Locaties. Er zijn in dat kader al twee tentoonstellingen georganiseerd en momenteel vindt de derde plaats: Trans-Moment. Het klinkt allemaal wat cryptisch, maar het gaat over verandering in de historische context. Margriet van Weenen studeerde aan Academie Minerva en deed destijds onderzoek naar foto’s uit de Tweede Wereldoorlog. De context liet ze weg, de foto’s van concentratiekampen en oorlogshandelingen ook. Wat overbleef waren eindeloos veel foto’s van (vooral) mannen die poseren, praten, wijzen, overleggen. Al die mensen, wil ze laten zien, maakten keuzes en beslissingen en hadden verantwoordelijkheid.

De tentoonstelling Voodoo on History die tot en met 14 mei te zien is in het SMAHK kan in lijn gezien worden met haar afstudeerwerk. Weer duikt Van Weenen in de geschiedenis. Ditmaal gebruikt ze gevonden foto’s om de beschouwer te stimuleren om zich als archeoloog te gedragen: zoeken, speuren naar aanwijzingen en betekenissen. De foto’s worden onderdeel van collages of installaties, die op hun beurt weer als achtergrond dienen voor nieuwe collages. Van Weenen laat weer alle context weg. Sterker nog, ze hergebruikt de foto’s op een geheel andere wijze en maakt zo nieuwe betekenissen.

Van Weenen werkte sinds 2014 aan de serie. Haar werkproces en de tentoonstelling zijn op te delen in vier fases (Proloog, Voodoo on History deel 1 en 2, The Untitled Illustrated History Project en Secret Mountain), die ook in stilistisch opzicht duidelijk van elkaar verschillen. Het vraagt om een archeologenblik om de tentoonstelling te doorgronden, houd je ogen dus open voor aanwijzingen en betekenissen.

Voodoo on History
  tot en met zondag 14 mei
 1
 SMAHK

Kunstcurator Maayke Meijering Art curator Maayke says:

“Again Van Weenen dives into history. This time she uses found photographs to stimulate the visitor to behave like an archeologist: looking, searching for clues and meanings.”


You may not be aware, but Assen too has a city museum: the SMAHK, Stedelijk Museum Assen voor Hedendaagse Kunst (City Museum Assen for Contemporary Art). It’s a small institution housed in a former school building at the edge of the city center.

The SMAHK has a themed year: Trans Locations. Two exhibitions in this theme have been organized already and currently the third is taking place: Trans Moment. It all sounds somewhat cryptic but it’s about change in the historical context. Margriet van Weenen studied at the Academie Minerva where she did some research on photographs from the Second World War. She left out the context, as well as the pictures of concentration camps and the acts of war. What remained was an endless amount of pictures of (mostly) men posing, talking, pointing, consulting. All those  people, she wants to show us, made choices and decisions and had a responsibility.

The exhibition Voodoo on History, which is visible the SMAHK, can be seen in line with her graduation work. Again Van Weenen dives into history. This time she uses found photographs to stimulate the visitor to behave like an archeologist: looking, searching for clues and meanings. The pictures become part of collages or installations, which in turn serve as a background for new collages. Van Weenen again leaves out all context. Even more so, she re-uses the photographs in an entirely different way, and in doing so she creates new meanings.

Van Weenen worked on the series since 2014. Her working process and the exhibition can be separated in four parts (Prologue, Voodoo on History part 1 and 2, The Untitled Illustrated History Project, and Secret Mountain), which also differ clearly in stylistic respect. It requires an archeologist’s viewpoint to fathom the exhibition, so keep your eyes open for clues and meanings.