Maaykes tips voor Let’s Gro

Kunstcurator Maayke Meijering Maayke zegt:

De crisis in 2012 was de directe aanleiding voor het organiseren van inspiratiefestival Let’s Gro. Het jaar daarop werd voor de eerste keer een tweedaags festival georganiseerd, dat zich richtte op de toekomst van Groningen. Inmiddels is Let’s Gro uitgegroeid tot een vierdaags festival, vol gratis activiteiten, rondleidingen, kunstprojecten, lezingen, bijeenkomsten, debatten en presentaties. Het aanbod is echt enorm en dan kan je het overzicht nog weleens verliezen. Filter scheidt het kaf van het koren en laat het bos zien door de bomen. Naast heel veel meer, kijk ik in ieder geval uit naar deze activiteiten.

Klik op de titel van elk evenement voor meer informatie.


English

De Koude Kermis

“Volkscultuur meets High Tech & High Art”, zo wordt de Koude Kermis omschreven op de website van Let’s Gro. De Koude Kermis is een project van mediakunstcollectief DROPSTUFF en bestaat uit drie interactieve kunstinstallaties die worden gecombineerd met kermisobjecten. Zo is er ZOET!, waar je heerlijke E-nummer-suikerspinnen kan eten. Kies een nummer en word verrast door de smaak. Daarna maak je natuurlijk een rondje op The Fair Grounds, een vrolijk, maar ook bizar treintje van kiddy-rides. De rit duurt kort, maar maakt indruk door de VR-bril die je draagt. Niet alleen leuk voor de deelnemer, ook voor de toeschouwer. Tot slot doe je nog een Grab the Pussy. Maar dan letterlijk: krijg een gebreid poesje te pakken met een grijpautomaat. Ze werden gebreid door Nederlandse oma’s, in een programma tegen eenzaamheid. Door de chip in je katje kom je erachter welke oma jouw ‘pussy’ breidde.

Rondleidingen Stadhuis

Ik ben nog maar één keer in het stadhuis geweest, om te stemmen. Maar ja, dan sta je vooral een tijd in de rij in een lange gang, veel van het gebouw zie je niet. Tijdens Let’s Gro krijg je de kans véél meer te zien en ook te weten te komen, tijdens een rondleiding van 45 minuten. Er wordt van alles verteld over het gebouw én over de aanstaande verbouwingsplannen. De rondleiding wordt op zaterdag vijf keer gegeven, met als voertaal Nederlands. Liever in het Engels? Op donderdag organiseert international hub City Central een Engelstalige rondleiding, van 17:00-18:15 uur. Beide rondleidingen zijn gratis, maar meld je op tijd aan om zeker te zijn van een plekje!

DeGroteMarktplaats.nl

Het klinkt ongelooflijk, maar er wordt inmiddels al TIEN JAAR gegraven aan de oostkant van de Grote Markt. Time flies when you’re having fun, zeg maar. In die tijd is er van alles gevonden door archeologen en bouwvakkers, van (het zal je niet verbazen) Vindicat consumptiemuntjes tot een oude marktmeesterspet, en van Christusbeeldjes tot mantelspelden. De duizenden vondsten werden allemaal onderzocht en gecatalogiseerd. Tijdens Let’s Gro wordt het onderzoeksrapport gepresenteerd. Om het resultaat voor iedereen zichtbaar te maken, staat er een glazen container met de vondsten op de Grote Markt. Daar lopen bovendien ‘verkopers’ rond, uit de tijd van de vondsten. Dat verkleedpartijtje is niet helemaal aan mij besteed, maar ik ben heel benieuwd naar hoeveel geschiedenis verstopt heeft gelegen onder de gele stenen.

Museum of the Moon

Een wel heel spectaculair onderdeel van Let’s Gro dit jaar is het kunstwerk Museum of the Moon van Luke Jerram. Op het Waagplein vind je een gigantisch evenbeeld van de maan. De bol van maar liefst zeven meter (!) doorsnede is een exacte replica op schaal: elke centimeter is in het echt vijf kilometer. Doordat de maan van binnenuit wordt verlicht, kan je alle details van het oppervlak nog beter zien. De maan wordt begeleid door muzikale composities van Dan Jones. Deze zomer zat ik – samen met half Nederland – klaar om de rode supermaan en de totale maansverduistering te zien. Dat was prachtig. Maar Museum of the Moon is je kans om de maan op een héél andere manier te zien en te ervaren. Immers, we zien de maan altijd van dezelfde kant. De ‘dark side of the moon’ blijft verborgen, maar ziet er weer heel anders uit dan de kant die we elke nacht zien. Er worden dagelijks twee excursies naar de maan georganiseerd door sterrenkundigen (in het Nederlands). Deelname is gratis, maar aanmelden is verplicht. Doe het niet te laat, want er is beperkt plek.

Let’s Gro
 woensdag 31 oktober tot en met zaterdag 3 november
 gratis
 Groningen
Facebook

Kunstcurator Maayke Meijering Maayke says:

The 2012 crisis was the direct inducement for the inspirational festival Let’s Gro. The following year a two day festival was organized for the first time. By now, Let’s Gro has grown to a four day festival filled with free activities, tours, art projects, lectures, meetings, debates, and presentations. The program is huge and you may lose sight of what exactly is going on. Filter shows you the wood through the trees.

Click the event titles for more information


De Koude Kermis

“Popular culture meets High Tech & High Art”, that’s how Koude Kermis is described by Let’s Gro. The Koude Kermis is a project by media art collective DROPSTUFF and consists of three interactive art installations. There is ZOET! (SWEET!), where you can try a delicious E number candy floss. Pick a number and prepare to be surprised by the taste. After that you can go for a round on The Fair Grounds, a happy, but bizarre train of kiddy rides. The ride is short, but makes an impression with the VR glasses you’re wearing. Not only fun for the participant, but also for the spectator. Finally you can play Grab the Pussy. But literally: try to grab a knitted pussycat from the machine. They were knitted by Dutch grandmas in a program to fight loneliness. Find out more about the grandma who knit your pussy through the chip it holds.

Rondleidingen Stadhuis

I’ve only been in City Hall once, to vote. But then you’re mostly lining up in the hallway and the biggest part of the building remains unseen. During Let’s Gro you get the chance to see a lot more and to get to know a lot more, during a 45 minute tour. You’ll be told all about the building and the upcoming renovation plans. The tour is held five times on Saturday in Dutch. Prefer English? The English version will be taken care of by City Central and takes place on Thursday from 17.00 till 18.15. Both are free, but sign up in time to secure a spot!

DeGroteMarktplaats.nl

It sounds unbelievable, but by now they have been digging for TEN YEARS on the east side of the Grote Markt. Time flies when you’re having fun, right? In those years, all kinds of things have been found by construction workers and archeologists, from (unsurprisingly) Vindicat consumption coins to an old hat of the master of the market , and from figures of Christ to mantle pins. All of these items have been investigated and categorized. During Let’s Gro, a report of the investigation will be presented. To show the surfaced items to everyone, a glass container will be placed at the Grote Markt. Moreover there are ‘ salesmen’ from the past. The dress up part is not really my cup of tea, but I’m curious to see how much history has been hidden under the yellow bricks.

Museum of the Moon

A very spectacular part of Let’s Gro this year is the artwork Museum of the Moon by Luke Jerram. At the Waagplein you can find a gigantic image of the moon. The bowl with an intersection of no less than seven meters (!) is an exact scaled replica. Every centimeter represents five kilometers. Because the moon is lit from within, you can see all the details of the surface all the more clearly. The moon is accompanied by musical compositions of Dan Jones. This summer I was ready – as was half of The Netherlands – to see the red super moon and the total eclipse, which was beautiful. Museum of the Moon however, is your chance to see and experience the moon in a whole other way. Normally we always see the same side of the moon. The dark side of the moon remains hidden, but looks different from what we see every night. Two excursions to the moon are organized daily (in Dutch). Participation is free, but signing up is required. Don’t be late because places are limited.