Car Seat Headrest | Vera

Filmcurator Derek Boudewijn Iris zegt:

“Als groots Car Seat Headrest fan ben ik verheugd dat ik Toledo en band vanavond zal mogen aanschouwen in een club die mij aan het hart gaat, Vera. Wat kan er nog misgaan? Ik denk dat een succes verzekerd is.”


English

“That’s not what I meant to say at all. I mean, I’m sick of meaning, I just wanna hold you”. Een van mijn favoriete nummers van het album Twin Fantasy begint met deze tekst. Zanger Will Toledo vervolgt met een nogal meta-aandoende tekst: “Is it the Chorus yet? No, it’s just the building of the verse, so when the chorus does come, it’ll be more rewarding“. Dit soort meta-elementen, gecombineerd met de puurheid van zijn emoties en gevoelens die hij uitdraagt middels zijn teksten, is wat de songteksten van Car Seat Headrest zo bijzonder maakt.

Het nummer wat ik hiervoor illustreerde, Bodys, is van veel betekenis voor me, net als alle andere nummers op het album. Het brengt bij mij herinneringen op van een bepaalde tijd in mijn leven. Toledo zat in een relatie toen hij het album schreef, en de veelzijdigheid van de emoties die hieruit voortkomen zijn zeker terug te horen. Hij weet het geweldig te beschrijven, niet alleen in zijn teksten, maar ook in de muziek zelf. Twin Fantasy bevat thema’s als liefde, homoseksualiteit en depressie. Will Toledo bracht Twin Fantasy zeven jaar geleden uit op Bandcamp. Hij nam het in zijn eentje op in zijn slaapkamer. Toledo koos er specifiek voor om een lo-fi geluid neer te zetten. Hij maakte bijvoorbeeld gebruik van de microfoon van zijn laptop om zijn stem op te nemen, om vervolgens het effect wat dit produceerde nog extra aan te zetten met nog meer effecten. Dit verklaart de extra lo-fi sound van de originele versie uit 2011, nu getiteld Mirror to Mirror. En zelf vind ik dit lo-fi element iets toevoegen aan het album, het is net zo rauw als de emoties die Toledo steengoed naar voren brengt in zijn teksten.

Aan het begin van dit jaar kwam er een nieuwe versie uit, getiteld Face to Face. Toledo koos ervoor om bepaalde elementen (en teksten) uit sommige nummers aan te passen, en de plaat eer aan te doen door het met een volledige band op te nemen en in een studio. Het resultaat is een gepolijste versie van de oude nummers waarmee ik in aanraking kwam met Will Toledo zijn muziek. Als je me vraagt welke van de twee versies ik prefereer, vind ik het lastig om een keuze te maken. Ik vind beide albums steengoed. Mijn verlangen naar nostalgie neigt me er toch wel naar om iedereen aan te raden om eerst het origineel te luisteren, en daarna pas de nieuwe versie, en op basis daarvan zelf een oordeel (of niet) te vellen. Het eerste album is naar mijn mening toch een afspiegeling van die verlegen, onzekere, puberende jongen die toen het album schreef, en de tweede een herziening op die periode. Een ding is zeker, Twin Fantasy, zij het de originele of de nieuwe versie, is een geweldige plaat, en Car Seat Headrest een ditto band.

Car Seat Headrest, nu een volledige band gevestigd in Seattle, maar in 2010 begonnen door één persoon, is een band rondom Will Toledo, een jongen die begon liedjes in te zingen op de achterbank van een auto, zo ook de naam. Toledo kreeg een cult-following door zijn releases van vele albums op zijn Bandcamp pagina. Ik raad dan ook iedereen aan om zeker ook zijn discografie van voor Twin Fantasy en Teens of Denial te beluisteren, zoals het album How to Leave Town en Monomania. Maar één album sprong er echt uit voor deze fanbase, Twin Fantasy. Alleen al de cover waarop twee hondfiguren elkaar omarmen heeft iets puurs en bijzonders.

De nieuwe versie van het album, en de nieuwere albums die de band uitbracht nadat ze een platencontract tekenden bij Matador Records, zijn een stuk minder lo-fi, grootser en hebben een meer verfijnd geluid. Vanaf deze periode heeft Toledo ook een band om zich heen gevormd. Toch hoor je altijd de kern van de band terug, die indierock band, met die typische rammelende gitaren en catchy refreinen, en geweldige songteksten van die verlegen jongen die ooit begon in zijn slaapkamer. En dit grootse, doch rammelende, geluid wordt ondersteund door niet alleen Toledo’s eigen band, maar ook door de band Naked Giants, die ook de support zullen verzorgen in Vera. Groots maar toch puur.

Als groots Car Seat Headrest fan ben ik verheugd dat ik Toledo en band vanavond zal mogen aanschouwen in een club die mij aan het hart gaat, Vera. Wat kan er nog misgaan? Ik denk dat een succes verzekerd is. Met de cult-following en geweldige ontvangst van Toledo’s muziek, is dit concert eentje die je absoluut niet mag missen. Tot in Vera!

car Seat Headrest
 dinsdag 13 november, 20:30
 18,50 • kaartje kopen
 Vera
 Facebook

Filmcurator Derek Boudewijn Iris says:

“As a major Car Seat Headrest fan, I am delighted that I can see Toledo and band in the club that I love. What could go wrong? I think it will be a guaranteed succes.”


“That’s not what I meant to say at all. I mean, I’m sick of meaning, I just wanna hold you”. One of my favorite songs of the album Twin Fantasy starts out with these lyrics. Singer Will Toledo continues with the rather meta feeling words: “Is it the Chorus yet? No, it’s just the building of the verse, so when the chorus does come, it’ll be more rewarding“. These kind of meta elements, combined with the purity of his emotions and the feelings he carries out in his lyrics, is what makes the song lyrics of Car Seat Headrest so special.

The track I illustrated above, Bodys, is of great meaning to me, as are the other songs on the album. It brings back memories of a certain period in my life. Toledo was in a relationship when he wrote the album and the diversity of emotion that come with that can be heard throughout the music. He describes it fantastically, not merely in his lyrics, but in the music itself as well. Twin Fantasy contains themes like love, homosexuality, and depression. Will Toledo released Twin Fantasy seven years ago on Bandcamp. He recorded it by himself in his bedroom and specifically chose for a lo-fi sound. For example, he used the internal microphone of his laptop to record his voice and then added some effects later to exaggerate the effect. This explains the lo-fi sound of the original recording from 2011, now titled Mirror to Mirror. Personally I find this lo-fi element to really contribute to the album, it’s just as raw as the emotions Toledo brings forward so brilliantly in his lyrics.

At the beginning of this year, a new version came out, titled Face to Face. Toledo chose to alter certain elements in some of the songs and do the record justice by recording it in a studio with a full band. The result is a polished version of the old songs that introduced me to Will Toledo and his music. If you ask me which of the two versions I prefer, it’s tough to make a choice. I think both albums are very good. My desire for nostalgia however, makes me recommend people to listen to the original version first and then the new version, and to judge, or not, for themselves. The first record is in my opinion more a reflection of the shy, insecure boy on the verge of adulthood who wrote the album, while the second version is more of a revision of that period. One thing is for sure though, Twin Fantasy, both the original and the new version, is a great record and Car Seat Headrest a ditto band.

Car Seat Headrest, now a complete band from Seattle, but started in 2010 by one person, is a brand around Will Toledo, a guy who started to sing in the backseat of a car, hence the name. Toledo created a cult following by releasing many albums on his Bandcamp page. I would definitely recommend everyone to have a listen at his discography from before Twin Fantasy and Teens of Denial, like the album How to Leave Town and Monomania. . However, there was one album that really jumped out for his fanbase: Twin Fantasy. The cover alone, with two dog figures in embrace, has something pure and special.

The new version of the album and the newer versions the band released after they signed a deal with Matador Records, are all a lot less lo-fi and have a bigger and more refined sounds. From this period onwards, Toledo gathered a band around himself. Still the core of the band remains the typical rattling guitars, catchy choruses, and brilliant lyrics of the shy guy who once started in his bedroom. And this big yet rattling sound is supported not only by Toledo’s own band, but also by Naked Giants who will take care of the support in Vera. Big but pure.

As a major Car Seat Headrest fan, I am delighted that I can see Toledo and band in a club that I love. What could go wrong? I think it will be a guaranteed succes. With the cult following and the great reception of Toledo’s music, this concert is one you absolutely can’t miss. See you in Vera!